PRANEŠIMAS APIE Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr.1508 Aleksandrinė-Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava-Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio nauja statyba (II etapas) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2024-04-02

Paskelbta: balandžio 2, 2024

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Žemėlapis

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, https://vialietuva.lt/,  tel. (8 5) 232 9600, el. p. info@vialietuva.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, https://ekostruktura.lt/, tel.  +370 607 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė –Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava-Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio nauja statyba (II-as etapas). Veikla planuojama Kauno apskrityje, Jonavos rajono savivaldybės Šveicarijos seniūnijoje, Šveicarijos ir Spanėnų kaimuose, Jonavos miesto seniūnijoje, Jonavos mieste.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis. Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimui ir sankryžų įrengimui poveikio aplinkai vertinimo procedūros buvo atliktos 2014 metais ir gautas PAV sprendimas 2014-09-26 Nr. 15.2-A4-5462, kad veikla leistina.

Aplinkkelio įrengimas planuojamas ir organizuojamas etapais:

  • I-as etapas, kelio ruožas nuo tilto per Neries upę iki krašto kelio Nr. 143 „Jonava – Žasliai – Kalniniai Mijaugonys“ sankryžos, kuriam jau yra parengtas techninis projektas bei gautas statybą leidžiantis dokumentas (Nr. LSNS-25-170118-00005);
  • ir II-as etapas, kuriam pakartotinai atliekama PAV procedūra, ruožas nuo krašto kelio Nr. 143 „Jonava – Žasliai – Kalniniai Mijaugonys“ iki Šveicarijos kaimo.

II-o etapo metu planuojama nutiesti Jonavos pietrytinį aplinkkelį nuo magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 27,866 km ties Šveicarijos kaimu iki valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143  Jonava – Žasliai – Kalniniai Mijaugonys sankryžos.

Numatomas Jonavos aplinkkelio ilgis apie 5,6 km, pradžia – magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis 27,866 km, pabaiga – žiedinės sankryžos prieigos su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 143 Jonava – Žasliai – Kalniniai Mijaugonys (Jonavos aplinkkelio I-as etapas). Numatoma pėsčiųjų ir dviračių jungtis nuo Jonavos iki Šveicarijos gyvenvietės. Po magistraliniu keliu A6, ties Šveicarijos kaimu, planuojamas pėsčiųjų tunelis. Ties įvažiavimu į Jonavos miestą numatoma dviejų lygių sankryža su jungiamaisiais keliais, sujungsianti valstybinės reikšmės magistralinį kelią Nr. A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis ir rajoninį kelią Nr. 1508 Aleksandrinė-Šveicarija. Valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 1519 Jonava – Meškoniai numatomas viadukas per Jonavos pietrytinį aplinkkelį. Sankirtoje su geležinkelio keliu Vilnius – Klaipėda numatomas aplinkkelio tunelinis pravažiavimas.

Taip pat numatomos vieno lygio sankryžos ir nuovažos. Dešinėje projektuojamo kelio pusėje (1,12 km – 4,09 km), projektuojamas apjungiamasis kelias. Kairėje projektuojamo kelio pusėje (3,55 km – 3,90 km), projektuojamas apjungiamasis kelias. Dešinėje projektuojamo kelio pusėje (4,50 km – 5,60 km), nuo Valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys (Jonavos aplinkkelio I-as etapas) iki įvažiavimo į Skarulių g. 10 teritoriją projektuojamas apjungiamasis kelias.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-23) 1 priedo sąrašo punktą: 8.3. magistralinių ar krašto automobilių kelių tiesimas, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi Valstybinės reikšmės kelio jungtis nuo magistralinio kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 27,866 km iki Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143  Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys sankryžos planuojama ir visi  sprendiniai numatomi pagal parengto ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. spalio 30 d. Nr. ITS-0302 patvirtinto „Jonavos pietrytinio aplinkkelio (magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis) jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo specialusis planas“ sprendinius, todėl kelio ir kitų statinių vietos yra jau numatytos. Aplinkkeliui yra suformuoti ir įregistruoti kitos paskirties sklypai, kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Kelio pradžios koordinatės: 515693, 6101597 (LKS 94),  pabaigos: 520097, 6104820 (LKS 94). Aplinkkelis planuojamas pietrytinėje Jonavos miesto dalyje ir Jonavos rajono teritorijoje,  numatomas tiek esamais keliais, tiek naujomis teritorijomis, atitraukiant kelią nuo gyvenamųjų rajonų. Vietomis kelias priartėja prie pavienių gyvenamųjų namų ar jų grupių.

Artimiausia „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Neries upė (LTVIN0009) nutolusi ~387 m. Kitos artimiausios saugomos teritorijos yra už ~1,9 km („Natura 2000“ teritorija BAST Lokėnėlių apylinkės (LTJOA0011).

Planuojamas aplinkkelis patenka į kultūros paveldo teritoriją – Skarulių  pilkapių vietą (kodas 21498), priartėja ~84 m atstumu iki Skarulių Šv. Onos bažnyčios statinių komplekso (kodas 17376).

Iki artimiausios kaimyninės sienos su Rusija apie 90 km, su Baltarusija apie 95 km.

Į priešgaisrinės saugos reikalavimus bus atsižvelgta PAV ataskaitos rengimo metu ir kitais projektavimo etapais.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Jonavos rajono savivaldybės administracija (Žeimių g. 13, Jonava, Jonavos r. sav., +370 349 50154, administracija@jonava.lt), Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 153, LT-08352, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 264 9676, info@nvsc.lt), Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40 58, centras@kpd.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius, tel. (8 707) 56 866, pagd@vpgt.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. +370 659 29 483, vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.