PRANEŠIMAS APIE Valstybinės reikšmės kelio jungties nuo krašto kelio Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė sankryžos 5,152 km iki Ukmergės m. Kauno ir Žiedo g. sankryžos statybos ir eksploatavimo (pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventąją) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2023-05-11

Paskelbta: gegužės 11, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis https://ekostruktura.lt/

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Valstybinės reikšmės kelio jungties nuo krašto kelio Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė sankryžos 5,152 km iki Ukmergės m. Kauno ir Žiedo g. sankryžos statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Planuojama nutiesti Valstybinės reikšmės kelio jungtį nuo krašto kelio Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė sankryžos 5,152 km iki Ukmergės m. Kauno ir Žiedo g. sankryžos. Numatomas kelio ilgis apie 4,2 km, pradžia – sankryža su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė 5,152 km (Vilniaus g.),  pabaiga – žiedinės sankryžos prieigos su Kauno ir Žiedo gatvėmis. Visame kelio ruože, dešinėje pusėje, projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas. 3,6-ame km projektuojamas tiltas per Šventosios upę, 3,8-ame km projektuojamas viadukas virš vietinės reikšmės kelio. Taip pat numatomos vieno lygio sankryžos (žiedinės, keturšalės arba trišalės) ir nuovažos. Kairėje projektuojamo kelio pusėje (2,24 km – 2,47 km), nuo sankryžos su Gvazdikų g. iki įvažiavimo į Linų g. 40  teritoriją projektuojamas apjungiamasis kelias. Kairėje projektuojamo kelio pusėje (3,95 km – 4,16 km), nuo Hipodromo g. pradžios iki įvažiavimo į Kauno g. 120B  teritoriją projektuojamas apjungiamasis kelias.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01) 1 priedo sąrašo punktą: 8.3. magistralinių ar krašto automobilių kelių tiesimas, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi Valstybinės reikšmės kelio jungtis nuo krašto kelio Nr. 231 Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė sankryžos 5,152 km iki Ukmergės m. Kauno ir Žiedo g. sankryžos planuojama ir visi  sprendiniai numatomi pagal parengto ir Ukmergės rajono tarybos sprendimu 2021 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 7-185 patvirtinto „Pietinio Ukmergės aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę specialiojo plano koregavimo“ sprendinius, todėl kelio ir tilto vietos yra jau numatytos. Aplinkkeliui yra suformuoti ir įregistruoti arba užbaigiami formuoti kitos paskirties sklypai, kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (4400-5727-4338, 4400-5729-8120, 4400-5729-0974, 4400-5731-5610).

Bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos. Į priešgaisrinės saugos reikalavimus bus atsižvelgta PAV ataskaitos rengimo metu ir kitais projektavimo etapais.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: pradžios ir pabaigos koordinatės (LKS’94 koordinačių sistemoje), atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Kelio pradžios koordinatės: 550079, 6121280 (LKS 94),  pabaigos: 547312, 6123156 (LKS 94). Aplinkkelis numatomas Ukmergės miesto pietinėje dalyje, Ukmergės raj. sav., Ukmergės miesto ir Pabaisko seniūnijose. Trasa suplanuota gyvenamųjų rajonų pakraščiais, atitolinant kelią nuo gyvenamųjų namų.

Numatomas naujas tiltas per Šventosios upę teritorijoje, kuri ties Ukmerge yra išskirta kaip „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbi teritorija Šventosios upės vidurupis (LTUKM0007) ir Šventosios ichtiologinis draustinis. Kitos artimiausios saugomos teritorijos yra už ~3,2 km („Natura 2000“ teritorija BAST Dirvonų ežerėliai ir pelkės (LTUKM0009), kurio ribos sutampa su Deltuvos botaniniu draustiniu).

Planuojamas aplinkkelis nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas, artimiausios vertybės  yra: Ukmergės siaurojo geležinkelio stoties pastatas (kodas 2115) ~470 m, Namas (kodas 1731) ~560 m, Ukmergės pašto stoties statinių komplekso ūkinis pastatas (kodas 25790) ~630 m, Namas (kodas 11296) ~810 m, Ukmergės senamiestis (kodas 17116) ~770 m, Ukmergės žydų senosios kapinės (kodas 33252) ~940 m, Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (kodas 11298) ~840 m. Iki artimiausios kaimyninės sienos su Baltarusija apie 77 km.

PAV subjektai: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.