PRANEŠIMAS APIE UAB „Vėjas vienas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Pasvalio rajone, Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių, Katkūnų, Norgėlų, Nakiškių, Senkonių, Vildūnų, Stasiukų kaimuose statybos ir eksploatavimo POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2023-05-05

Paskelbta: gegužės 5, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjas vienas“, juridinio asmens kodas 306200861, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. +370 657 71340, el. paštas info@vejasvienas.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis https://ekostruktura.lt/

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vėjo elektrinių parko Pasvalio rajone, Joniškėlio apylinkių sen., Valdeikių, Katkūnų, Norgėlų, Nakiškių, Senkonių, Vildūnų, Stasiukų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 39 vnt. vėjo elektrinių, kurių kiekvienos nominali galia siekia iki 7,2 MW, bendras vėjo elektrinės konstrukcijos aukštis iki 270 m.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01) 1 priedo sąrašo punktą (3.10.2.) sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama. Bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos. Į priešgaisrinės saugos reikalavimus bus atsižvelgta PAV ataskaitos rengimo metu ir kitais projektavimo etapais.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos agrarinėse teritorijose ~1,8-9,5 km nuo Joniškėlio (matuojant iki administracinės ribos), ~6,7-13 km nuo Klovainių, ~5-15 km atstumu nuo Pušaloto, ~9-18 km nuo Linkuvos,  ~10-15 km nuo Pakruojo, ~12-19 km nuo Rozalimo, ~15-23 km nuo Pasvalio

Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka, nutolę toliau kaip 3 km: „Natura 2000“ teritorija BAST Joniškėlio dvaro parkas (LTPAS0006) nuo vėjo elektrinių nutolę ~3,9-11 km, PAST Gedžiūnų miškas (LTPAKB002) ir Gedžiūnų miško biosferos poligonas nutolę ~10-19 km, BAST Lepšynės miškas (LTPAS0001) ir Lepšynės botaninis draustinis nutolę ~3-11 km, Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis ~4,2-12,6 km.

Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas, 1 km spinduliu nuo planuojamų vėjo elektrinių yra dvi vertybės: Spilgių kaimo senosios kapinės (kodas 26133) nutolusios ~750 m nuo artimiausios vėjo elektrinės ir Koplytstulpis su Kristaus nešančio kryžių ir Šv. Kazimiero skulptūromis (kodas 15550) nutolęs  ~940 m. Iki kaimyninės Latvijos apie 26 km.

PAV subjektai: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.