PRANEŠIMAS APIE UAB „Vėjas du“ planuojamo vėjo elektrinių parko Pasvalio raj., Pasvalio apylinkių sen. (Gaidynės k., Kiemelių k., Ragujų k., Stačiūnų k.) ir Krinčino sen. (Peteliškių k., Ličiūnų k., Kalniškio k.) statybos ir eksploatavimo POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2023-04-13

Paskelbta: balandžio 13, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjas du“, juridinio asmens kodas 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. +370 657 71340, info@vejasdu.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis https://ekostruktura.lt/

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vėjo elektrinių parko Pasvalio raj., Pasvalio apylinkių sen. (Gaidynės k., Kiemelių k., Ragujų k., Stačiūnų k.) ir Krinčino sen. (Peteliškių k., Ličiūnų k., Kalniškio k.) statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 22 vnt. vėjo elektrinių, kurių kiekvienos nominali galia siekia iki 7,2 MW, bendras vėjo elektrinės konstrukcijos aukštis iki 270 m.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01) 1 priedo sąrašo punktą (3.10.2.) sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama. Bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos. Į priešgaisrinės saugos reikalavimus bus atsižvelgta PAV ataskaitos rengimo metu ir kitais projektavimo etapais.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos į rytus nuo Pasvalio, agrarinėse teritorijose, apie (matuojant iki administracinės ribos) ~2,5-5,4 km nuo Pasvalio, ~0,69-6 km nuo Krinčino, ~6 km atstumu nuo Daujėnų, ~13 km nuo Pumpėnų, ~16 km nuo Joniškėlio, ~18 km nuo Biržų. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. Natura 2000“ teritorija Žalioji giria (LTPAN0006) nuo vėjo elektrinių nutolę ~1,3-6,3 km, Natura 2000“ teritorija Pyvesos upės slėnis žemiau Rinkūnų II (LTPAS0008) ir Pyvesos hidrografinis draustinis ~2,4-7,2 km, Pajiešmenių botaninis-zoologinis draustinis ~2,4-6,6 km, Natura 2000“ teritorija Pamušiai (LTPAS0002) ir Pamūšių kraštovaizdžio draustinis ~3,5-6,7 km. Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas, artimiausios vertybės  yra: Bažnyčia (kodas 1526) ~1,4 km nuo artimiausios vėjo elektrinės, Krinčine esantis Namas (kodas 20) ~1,54 km, Žydų žudynių vieta ir kapas (kodas 11073), ~1,6 km, Žydų žudynių vieta ir kapas II (kodas 35337) ~1,8 km. Iki kaimyninės Latvijos apie 20 km.

PAV subjektai: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.