PRANEŠIMAS APIE UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2022-08-04

Paskelbta: rugpjūčio 4, 2022
 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „NORD WIND PARK“, juridinio asmens kodas 306084944, Lazdynėlių g. 42, LT-04126 Vilnius, +370 612 -08702, g.rimkus@ccg.lt, www.ccg.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB ,,NORD WIND PARK“ planuojamų vėjo elektrinių parko Pasvalio r. sav, Pušaloto sen. Papiškių, Dičiūnų, Palėvenių, Toliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 30 vnt. vėjo elektrinių, kurių kiekvienos nominali galia siekia iki 7,2 MW ir bendras vėjo elektrinės aukštis iki 250 m.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-08) 1 priedo sąrašo punktą (3.6.2.) vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, kuris yra rengimo stadijoje (TPD Nr. S-VT-67-22-94). Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos. Į priešgaisrinės saugos reikalavimus bus atsižvelgta PAV ataskaitos rengimo metu ir  kitais projektavimo etapais.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose teritorijose, vėjo elektrinėms numatytose zonose, apie 0,84-3,8 km nuo Pušaloto, ~3-5,8 km nuo Pumpėnų, ~7,5-13 km nuo Joniškėlio, ~12-18 km nuo Pasvalio, ~17-23 km atstumu nuo Panevėžio,  ~18-24 km nuo Smilgių, ~ 23 km atstumu nuo Pakruojo. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Lepšynės miškas (LTPAS0001) ir Lepšynės botaninis draustinis nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolę ~3,2 km, Natura 2000“ teritorija Pyvesos upės slėnis žemiau Rinkūnų (LTPAS0004)  ir Pyvesos hidrografinis draustinis ~8,8 km,  Natura 2000“ teritorija Žalioji giria ( LTPAN0006) ~9 km. Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas, artimiausios vertybės  yra: Siaurojo geležinkelio kompleksas (kodas 21898) apie 970 m nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės, Pušaloto žydų senosios kapinės (kodas 20732) ~940 m, Vandens malūnas su technologine įranga (kodas 23179) ~1,04 km. Iki kaimyninės Latvijos apie 33 km.

PAV subjektai: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.