PRANEŠIMAS APIE Šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose statybos ir eksploatavimo POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2022-03-09

Paskelbta: kovo 10, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Greenerga“, juridinio asmens kodas 302684767, Šeškinės g. 22A, Vilnius, tel. +370 698 15245, el. paštas darius@baltwind.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šešių vėjo elektrinių parko Akmenės rajono savivaldybėje, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje,  Menčių, Pašakarnių, Alkiškių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti šešias vieno tipo vėjo elektrines su vienodais techniniais ir akustiniais parametrais. Parametrai nebus didesni kaip: stiebo aukštis iki 170 m bet ne žemesnis kaip 150 m, rotorius iki 170 m, bendras konstrukcijos aukštis iki 250 m, maksimalus keliamas triukšmo lygis iki 106,8 dB(A), instaliuota vienos VE galia iki 7 MW.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Šešių vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama. Bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinių sklypų unikalūs Nr. 3203-0001-0008, 4400-0807-1360, 4400-5643-0005, 4400-3061-0716, 4400-3060-2103, 4400-3060-4396. Teritorijos, kur planuojamos vėjo elektrinės pagal Akmenės rajono bendrąjį planą priskiriamos pramonės ir sandėliavimo zonoms, esančioms  Menčių klinčių karjerų gretimybėje, potencialiose teritorijose vėjo elektrinių įrengimui. Iki Naujosios Akmenės toliau kaip 1,7 km. Teritorijos menkai apgyvendintos: artimiausi keli pavieniai gyvenamieji namai Pašakarnių ir Gaušių kaimuose, nutolę nuo elektrinių apie 445-893 m atstumu. Saugomų teritorijų gretimybėje nėra. Iki Kamanų valstybinio gamtinio rezervato, iki paukščių apsaugai svarbios „Natura 2000“ teritorijos Kamanų pelkė (LTAKMB001) ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos Kamanų pelkė (LTAKM0001) yra apie 8,1 km atstumas. Iki artimiausio kultūros paveldo objekto – Buv. dvaro sodybos fragmentų (kodas 30), Akmenės raj. sav., Keidų k. yra apie 960 m. Iki sienos su kaimynine Latvija 8 km atstumas.

PAV subjektai: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.