PRANEŠIMAS APIE Planuojamo iki 200 MW bendros galios vėjo elektrinių parko Skuodo rajono savivaldybėje, Lenkimų seniūnijoje, Sriauptų, Veitų, Kalvių, Litvinų, Večių, Plaušinių, Pakalniškių, Žemytės, Juodeikių kaimuose statybos ir eksploatavimo POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2022-11-01

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Žemaičių vėjas“, juridinio asmens kodas 302468381, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. +37065512801, el. paštas velektrine@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Planuojamo iki 200 MW galios vėjo elektrinių parko Skuodo rajono savivaldybėje, Lenkimų seniūnijoje, Sriauptų, Veitų, Kalvių, Litvinų, Večių, Plaušinių, Pakalniškių, Žemytės, Juodeikių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 253 m aukščio apie 30 vnt. vėjo elektrinių.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos Skuodo rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – vėjo ir saulės jėgainių plėtros išdėstymo specialiuoju planu. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, apie 2-6,5 km atstumu nuo Lenkimų miestelio, 9-17 km atstumu nuo Skuodo ~8,7-16,8 km nuo Mosėdžio, ~13,7-21 km nuo Darbėnų, 15-20 km nuo Salantų. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomų teritorijų ribas nepatenka: atstumas nuo planuojamų elektrinių iki artimiausios „Natura 2000“ teritorijos skirtos buveinių apsaugai Večių miško (LTSKU0008) yra apie 0,3-6,3 km, iki „Natura 2000“ teritorijos Šventosios upės slėnio ties Margininkais II (LTSKU0014) ~1,3-7 km, iki „Natura 2000“ teritorijos Šventosios upės slėnio ties Margininkais (LTSKU0001) ~2,1-9 km, iki Margininkų botaninio-zoologinio draustinio ~0,67-7 km, iki Salantų regioninio parko ir jame esančio Erlos geomorfologinio draustinio 4,5-13,2 km.

Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas: nuo Simono Daukanto gimtosios sodybos klėtelės (kodas 23219) iki artimiausios vėjo elektrinės ~77 m atstumas, nuo Kalvių piliakalnio, vad. Pilale (kodas 3245) ~260 m, nuo Žemytės senovės gyvenvietės (kodas 30301) ir Žemytės kapinyno (kodas 30300) iki artimiausios vėjo elektrinės apie 1,25 km. Vėjo elektrinės planuojamos šiaurės vakarų Lietuvoje: iki kaimyninės Latvijos sienos 1,36-7 km atstumas.

PAV subjektai: Skuodo rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Skuodo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.