PRANEŠIMAS APIE Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymo Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2021-11-09

Paskelbta: lapkričio 9, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Dominent“, Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, tel. +370 619 20511, el. paštas arnas.busmanas@sbaurban.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Mišrios funkcinės paskirties teritorijos vystymas Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Vadovaujantis galiojančiu Klaipėdos rajono bendruoju planu, planuojamoje teritorijoje numatoma gyvenamųjų namų statyba, kur leistinas maksimalus užstatymo intensyvumas iki 0,4. Planuojama 36,22 ha teritorijoje palei Kuršių marias, įrengti rekreacinius objektus su jiems aptarnauti skirtais komerciniais ir infrastruktūriniais statiniais. Tuo tikslu planuojama pastatyti poilsio ir individualius namus ir juos aptarnaujančius komercinės paskirties pastatus, suformuojant teritorijoje viešas erdves, įskaitant aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti jachtų prieplauką.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojamai veiklai buvo atliktas „Natura 2000“ reikšmingumas. Planuojamos veiklos apimtyse buvo nagrinėta galimybė įrengti jachtų prieplauką, todėl veikla patenka į Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 12.1 punktą: jachtų ar valčių prieplaukų įrengimas (kai prieplaukos plotas 0,2 ha ar didesnis) ir dėl reikšmingumo nustatymo buvo kreiptasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos. Gauta reikšmingumo išvada 2021-07-27 Nr. (4)-V3-1192, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas. Planuojamos veiklos apimtyse taip pat buvo nagrinėta galimybė vystyti veiklą neįrengiant prieplaukos, todėl dėl reikšmingumo nustatymo buvo kreiptasi į Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją. Gauta reikšmingumo išvada 2021-09-03 Nr. S1-601, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas reikšmingumo išvadų pagrindu.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama. Bus nagrinėjamos PŪV sprendinių techninės, taip pat poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Neužstatyta teritorija yra Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, prie Kuršių marių ir saugomų „Natura 2000 teritorijų“ (PAST Svencelės pievos (LTKLAB009), PAST Kuršių marios (LTKLAB010) ir BAST Kuršių marios (LTSIU0012). Esami gyvenamieji namai Svencelės kaime yra nutolę nuo kelių iki keliasdešimt metrų nuo planuojamos teritorijos. Iki artimiausio kultūros paveldo objekto (Svencelės pirmosios senosios kapinės (kodas 22070)) yra 850 m. Iki kaimyninių valstybių 22 km atstumas.

PAV subjektai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos  priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

 Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

 Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.