PRANEŠIMAS APIE Keturių vėjo elektrinių statybos ir eksploatavimo, išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Paskelbta: 2022-11-13

Paskelbta: spalio 13, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjo jėgainių projektai“, juridinio asmens kodas 135897557, Raudondvario pl. 288C, Kaunas, 47164, tel. +370 601 31233, el. p. ramunas@jegaines.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Keturių vėjo elektrinių statyba ir eksploatavimas išplečiant parką nuo dviejų iki šešių vėjo elektrinių Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio, Antkalniškių kaimuose.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Planuojama gretimai UAB „Vėjo jėgainių projektai“ suplanuotų dviejų vėjo elektrinių, statyti naujas keturias vėjo elektrines, kurių stiebo aukštis 63-100 m, rotorius iki 90 m, bendras konstrukcijos aukštis su sparnais iki 145 m. Instaliuota vienos elektrinės galia iki 2,3 MW.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-08) 1 priedo sąrašo punktą (3.6.2.) vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines, todėl privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

5 km spinduliu jau yra suplanuoti kitų vystytojų vėjo elektrinių parkai ir pavienės elektrinės.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama. Veikla planuojama, vadovaujantis galiojančiu „Vėjo elektrinių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“. Bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Jurbarko miestas yra apie 6,3 km atstumu,  Skirsnemunė apie 3 km, Girdžių kaimas apie 3 km,  Jakaičių kaimas apie 4,5 km, Švendriškių kaimas apie 7 km, Paulių kaimas apie 7,5 km atstumu. Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamų naujų vėjo elektrinių nutolę apie 1,2 km. Artimiausios paukščių bei buveinių apsaugai svarbios „Natura 2000“ nutolusios apie 2-4,2 km: Mituvos upės slėnis žemiau Paulių II (LTJUR0016) yra apie 2 km atstumu, Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų (LTKAUB001) nutolusios apie 4,2 km.  Panemunių regioninis parkas nutolęs apie 6,4 km. Artimiausias draustinis – Girdžių botaninis draustinis nutolęs apie 4,2 km. Artimiausios kultūros paveldo vertybės: Paantvardžio kapinynas (kodas 2049) nutolęs ~300 m, Lietuvos diplomato, poeto Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta (kodas 16786) nutolusi apie 870 m. Iki sienos su kaimynine Rusija ~17 km atstumas.

PAV subjektai: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.