Informacija apie parengtą UAB „Ecoservice“ nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo, adresu Vasaros g. 16, Marijampolėje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Paskelbta: 2023-06-12

Paskelbta: birželio 12, 2023

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „ECOSERVICE“, Gariūnų g. 71, Vilnius, tel. 8 5 2649251, el. p. ecoservice@ecoservice.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, įmonės kodas 304230247, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:  Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): UAB „Ecoservice“  nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymas, adresu Vasaros g. 16, Marijampolė.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) ūkinei veiklai – UAB „Ecoservice“ suplanuotam išplėsti tvarkomų atliekų spektrui ir atliekų tvarkymo būdams esamoje teritorijoje ir esamuose pastatuose,  siekiant objektui nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ). Planuojamai veiklai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta Aplinkos apsaugos agentūros išvada 2023-03-22 Nr. (30-4)-A4E-3212, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023 m. birželio 15 d. iki birželio 29 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Marijampolės sav. Narto seniūnijos patalpose (adresu S Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, tel. (8 343) 52 477). Su Ataskaita taip pat galima susipažinti poveikio visuomenės sveikatai vertintojo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune)  iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita skelbiama internetiniame puslapyje https://ekostruktura.lt/ (rubrikoje „Visuomenės informavimas“).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2023 m. birželio 29 d. 17:00 val. veiklos vykdymo vietoje – UAB „Ecoservice“ patalpose, adresu Vasaros g. 16, Marijampolė.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas, el. paštu info@ekostruktura.lt iki viešo supažindinimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. 8 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: PVSV ataskaita, priedai