Atliekame poveikio aplinkai vertinimą (Atrankos PAV, SPAV).
Nustatome SAZ – sanitarinę apsaugos zoną, atliekame poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (turime Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją Nr. VSL-552).
Modeliuojame triukšmo sklaidos žemėlapius licencijuota „CADNA A“ paketo programa.
Atlikti Ekostruktūros darbai

 

Geležinkelių, kelių vertinimas

Atliekame, keliais, gatvėmis, geležinkeliais važiuojančių transporto priemonių sukeliamo triukšmo sklaidos modeliavimą.

PVZ.: Esamų žvyrkelių asfaltavimas, geležinkelių, kelių, gatvių rekonstrukcija, naujų kelių statyba/tiesimas ir t.t


 Pramoninių objektų vertinimas

Vertiname įvairius pramoninius objektus: katilinės, gamyklos, grūdų elevatoriai, lentpjūvės, žemės ūkio objektai ir t.t.

Įvairūs ventiliatoriai (stoginių, blokinių, dūmsiurbių, džiovyklų ir t.t.) generatoriai, siurbliai, kompresorinės ir t.t.


Vėjo jėgainių vertinimas

Atliekame vėjo jėgainių bei kitų stacionarių triukšmo šaltinių sklaidos modeliavimą, triukšmo mažinančių priemonių parinkimą.


Kaip atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros:

– Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nustatymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. gegužės 13 d. Nr. V-474, pakeistu 2016 m. kovo 22 d. Nr. V-379 (toliau Tvarkos aprašas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintu 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586, pakeistu 2016 m. balandžio 28 d. Nr. V-542.

– Įvertinamos cheminės ir biologinės taršos rizikos žmonių sveikatai savybės, palankios ir nepalankios jų sklaidos sąlygos, esamų ir planuojamų koncentracijų vertės gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje; fizikinė tarša ir jos sklaidos sąlygos, esamų ir planuojamų lygių vertės gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje; iš taršos šaltinių sklindantys pašaliniai kvapai ar kiti teršalai, bloginantys gyvenamosios aplinkos ir rekreacinės teritorijos oro juslines savybes; cheminės ir biologinės taršos ūmūs technologiniai ir kitokie išmetalai, jų galima rizika žmonių saugai, visuomenės sveikatai ir aplinkai; taršos šaltinių išmetamų (planuojamų išmesti) teršalų įtaka dirvožemio ir gruntinio vandens cheminiam ir mikrobiniam užterštumui.
– SAZ nustatymui atliekami oro taršos, kvapų, triukšmo modeliavimai (pagal poreikį) ir pateikiami fizikinės taršos rodiklių verčių, cheminių teršalų koncentracijų matavimo, sklaidos modeliavimo ir/ar skaičiavimo duomenys. Suformuojamos išvados atitikimui pagal galiojančius teisės aktus (pvz., triukšmo reglamentavimui pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604).
– Pasiūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis, brėžinys (topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame bus nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos SAZ.
– Atsakoma į kitus reikalavimus Ataskaitai, parengiama Ataskaitos santrauka. Suformuojami papildomi priedai su išsamiomis triukšmo, oro taršos, kvapų sklaidos schemomis, techninėmis specifikacijomis ir pan.
– Ataskaita skelbiama susipažinti visuomenei, atliekamos supažindinimo ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo procedūros.

– Pagal Tvarkos aprašą parengta Ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo skelbiama visuomenei susipažinti (respublikinėje spaudoje ir miesto (-ų) arba rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinė veikla, spaudoje; seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje); Ataskaitos rengėjo interneto svetainėje (UAB „Ekostruktūra“ svetainė: www.ekostruktura.lt); taip pat registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu praneš Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.

– Parengta ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo viešai paskelbiama seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla. Taip pat Ataskaitos rengėjas sudaro sąlygas visuomenei su Ataskaita susipažinti jo buveinėje arba jo ūkinės veiklos vykdymo vietoje, paskelbia Ataskaitą ar jos santrauką Tvarkos aprašo 8.5 papunktyje minimoje interneto svetainėje www.ekostruktura.lt.

– Per viešą susirinkimą PVSV Ataskaitos rengėjas atsako į visuomenės pateiktus klausimus ir įvertina iki susirinkimo pradžios gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, informuoja, kur galima susipažinti su susirinkimo protokolu ir per kiek laiko galima teikti pastabas dėl protokolo.

– Parengta ir su visuomene apsvarstyta Ataskaita su visais priedais (viešinimo medžiaga, protokolas, visuomenės pasiūlymų kopijos, atsakymai į visuomenės pasiūlymus, visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentas) pateikiama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui popierine ir elektronine forma arba tik elektronine versija pagal Tvarkos aprašo 27 pkt.
– Išnagrinėjęs Ataskaitą Nacionalinis visuomenės sveikatos centras priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Pareiškėją (Ataskaitos rengėją) bei per 10 darbo dienų po sprendimo priėmimo paskelbia informaciją apie priimtą sprendimą savo interneto svetainėje.